Log ind

Om Designrådet

Attraktivt
Designrådet skal samle de mest kompetente og nytænkende mennesker i danske design: designere, producenter, forskere og ledere. Designrådets medlemmer skal opleve, at rådet er det mest attraktive designforum at være med i. Designrådet skal være et forum, hvor det er attraktivt at være aktiv og hvor man kan diskutere design for designs egen skyld.

Debatskabende
Designrådet skal markere standpunkter og skabe debat gennem artikler og indlæg og ved sine møder. Designrådet repræsenterer en mangfoldighed af stærke synspunkter og altid står for kvalificerede diskussioner.

Indflydelsesrigt
Designrådet skal fortsat søge indflydelse på politik og politiske processer på hele designområdet. Designrådet skal arbejde for at vise offentlige og private beslutningstagere hvordan design kan bidrage til at skabe intelligente løsninger på eksisterende og nye felter.

Internationalt
Designrådet skal danne netværk med designråd og designorganisationer i hele verden. Gennem studieture og samarbejde skal Designrådet bidrage til at højne kvaliteten i nationale og internationale diskussioner om design.

VEDTÆGTER FOR DESIGNRÅDET

1. Status, navn og hjemsted

1.1 Designrådet er et selvstændigt organ etableret den 27. april 1977.

1.2 Designrådet anvender desuden navnet DANISH DESIGN COUNCIL.

2. Formål

2.1 Designrådets formål er at virke til fremme af design, herunder ved uddeling af priser, afgivelse af udtalelser, deltagelse i og fremme af den offentlige debat, afholdelse af arrangementer, udpegning af designeksperter til domstolene, personer til poster med relation til godt design såsom bestyrelsen for Dansk Design Center og juryer, der uddeler designpriser.

Designrådet er uafhængig af økonomiske og politiske interesser.

2.2 Designrådets hjemsted er Københavns Kommune.

2.3 De til Designrådets drift mv. nødvendige midler tilvejebringes dels ved medlemskontingent, egne selvstændige aktiviteter, tilskud eller bidrag fra offentlige myndigheder eller fra private eller offentlige institutioner, fonde eller virksomheder.

2.4 For Designrådets forpligtelser hæfter alene den Designrådet til enhver tid tilhørende formue. Ingen af Designrådets medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, stiftere, initiativtagere eller bidragydere har krav på Designrådets formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for Designrådets handlinger eller forpligtelser.

3. Medlemmer

3.1 Designrådet består af op til 72 medlemmer. Som medlem af Designrådet kan optages personer, som gennem deres virke har udmærket sig og vist aktiv interesse for design og udvikling af designområdet.

3.2 Designrådets medlemmer indstilles af bestyrelsen og vælges af Designrådet for to (2) år ad gangen. Indstillinger foretages på bestyrelsens møde umiddelbart forud for rådsmødet i april i ulige år, jf. punkt 4.3. Valget foregår ved simpelt flertal på rådsmødet i april.

3.3 Ved indkaldelse til det i punkt 3.2 nævnte bestyrelsesmøde kan Designrådets medlemmer skriftligt tilspørges, om de ønsker sæde i Designrådet i endnu en periode. De, der til Designrådets sekretariat skriftligt og senest to (2) uger før rådsmøde tilkendegiver, at de fortsat ønsker sæde, genudpeges af bestyrelsen for en to-årig periode. De, der ikke tilspørges, genudpeges automatisk.

Medlemmer af Designrådet, som i en to-årig periode ikke har været aktive i rådssammenhæng (deltaget i møder, rejser, arbejdsgrupper, bestyrelses- eller juryarbejde), skal skriftligt tilspørges, om de fortsat ønsker at være medlem af Designrådet i endnu en periode. I bekræftende fald, indstilles medlemmet til genvalg som beskrevet under punkt 3.2.

Designrådets medlemmer kan sammen med den ovenfor nævnte tilkendegivelse bringe kandidater til medlemmer af Designrådet i forslag til bestyrelsens overvejelse.

Efter det i punkt 3.2 nævnte rådsmøde skal Designrådets sekretariat på forlangende fremsende en oversigt til Designrådets medlemmer (pr. e-mail) over de blivende medlemmer, de fratrædende medlemmer og de nye medlemmer, der er udpeget af Designrådet. Designrådets hjemmeside opdateres med de nye medlemmers profiler inden det kommende Designrådsmøde.

3.4 Der opkræves kontingent for medlemskab af Designrådet på baggrund af de til enhver tid af bestyrelsen vedtagne regler herom.

4. Rådsmøder

4.1 Designrådets højeste autoritet er rådsmødet.

4.2 Rådsmøder ledes af formanden for bestyrelsen, jf. punkt 5.2, i hans forfald af næstformanden og i deres forfald af et medlem af bestyrelsen, udpeget af formandskabet.

4.3 Der afholdes ordinært rådsmøde tre (3) til fire (4) gange om året, idet bestyrelsen ved årets begyndelse fastlægger tidspunktet for de tre ordinære møder, hvoraf det ene skal ligge i april måned. Rådsmøde afholdes herudover, når bestyrelsen eller formandskabet træffer beslutning herom. Bestyrelsen har pligt til at indkalde til rådsmøde senest en (1) måned efter, at 10 medlemmer har begæret afholdt rådsmøde med angivelse af de(t) emne(r), der ønskes diskuteret på mødet, med mindre et rådsmøde i forvejen er planlagt til afholdelse mindre end tre måneder efter begæringens modtagelse.

4.4 Ved hvert ordinære rådsmøde afgiver formanden beretning om Designrådets tiltag siden seneste rådsmøde, herunder i hvilket omfang han har udtalt sig på vegne Designrådet i henhold til punkt 6.3. På rådsmødet i april måned forelægges Designrådets regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse. På samme rådsmøde foretages valg til bestyrelsen, jf. punkt 5.1 m.fI.

4.5 Bestyrelsen indkalder til rådsmøder skriftligt og med mellem seks og to ugers varsel. Indkaldelse og alle øvrige meddelelser til Designrådets medlemmer sker pr. e-mail. De emner, som bestyrelsen er bekendt med skal diskuteres, skal angives i indkaldelsen. Med mindre dette har været angivet i indkaldelsen, kan der ikke træffes beslutning om ændring af Designrådets vedtægter eller om nedlæggelse af Designrådet.

4.6 Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes referat af hver rådsmøde, idet referatet underskrives af formanden (eller næstformanden ved fravær) og mindst to (2) tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

4.7 Rådsmøder er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af Designrådets medlemmer er tilstede eller repræsenteret ved skriftlig fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
Beslutning om vedtægtsændringer, nedlæggelse af Designrådet eller sammenlægning af Designrådet med et andet organ kan alene træffes med et flertal på mindst to tredjedele af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer.

5. Bestyrelsen

5.1 Designrådet ledes af en bestyrelse på 6 - 8 medlemmer, der vælges blandt medlemmer af Designrådet.

5.2 Bestyrelsen består af en formand, næstformand og 4 - 6 menige medlemmer. Såvel formanden og næstformand som de øvrige medlemmer vælges ved skriftlig afstemning på det ordinære rådsmøde i april måned, idet der kan ske genvalg.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af medlemmerne afgår på rådsmødet i april i lige kalenderår og halvdelen i ulige kalenderår. Designrådets sekretær fører liste over valg.

5.3 Formanden, næstformanden og menige medlemmer af bestyrelsen kan til enhver tid nedlægge deres mandat.

Hvis formanden fratræder i løbet af en valgperiode, konstitueres næstformanden som formand, indtil nyvalg kan foretages på rådsmødet i april.

Hvis et af de menige medlemmer af bestyrelsen fratræder i løbet af en valgperiode, og dette medfører, at antallet af menige medlemmer kommer under fire (4), afholdes suppleringsvalg for den resterende del af valgperioden ved det førstkommende rådsmøde, idet der vælges så mange menige medlemmer, at antallet kommer op på det antal, der var valgt ved det seneste valg.

5.4 Bestyrelsen afholder mindst fem møder om året.

Bestyrelsesmøde indkaldes efter formandens bestemmelse eller senest 14 dage efter, at et bestyrelsesmedlem eller Designrådets revisor har fremsat ønske herom. Møder i bestyrelsen indkaldes med mindst to (2) ugers varsel.

I forbindelse med indkaldelsen skal oplyses, hvilke emner der påtænkes behandlet ved mødet. Afgørelse vedrørende emner, der ikke er oplyst på forhånd, kan ikke træffes, medmindre samtlige medlemmer accepterer, at emnet behandles.

5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, deltager i mødet.

5.6 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende; i formandens forfald tilfalder den afgørende stemme næstformanden.

5.7 Der føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, der underskrives af samtlige medlemmer, af de ikke tilstedeværende med angivelsen "Læst". Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

5.8 I formandens fravær indtræder næstformanden i enhver henseende i formandens sted.

5.9 Inden udgangen af hvert års november måned udarbejdes og godkendes af bestyrelsen Designrådets budget for det kommende år.

5.10 I de tilfælde, hvor Designrådet har ret til at udpege medlemmer til bestyrelser og juryer, såsom til bestyrelsen for Dansk Design Center, hvortil Designrådet udpeger et (1) medlem, indstiller et (1) medlem med Design Denmark og indstiller fire medlemmer (4) af det internationale advisory board udpeges sådanne medlemmer af bestyrelsen. Designrådet kan fastlægge de overordnede retningslinjer for sådanne udpegninger.

6. Tegningsregler og repræsentation

6.1 Designrådet tegnes af formanden i forening med to (2) andre medlemmer af bestyrelsen eller i dennes fravær af næstformand i forening med 2 andre medlemmer af bestyrelsen.

6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

6.3 I alle forhold, der ikke er omfattet af punkt 6.1, repræsenteres Designrådet af formanden, der kan ytre sig på vegne Designrådet. I sager, hvor formanden ikke er i stand til at ytre sig, f.eks. fordi vedkommende er inhabil, indtræder næstformanden på rådets vegne.

Bestyrelsen kan delegere til et medlem af Designrådet retten til at ytre sig på vegne Designrådet om et nærmere fastsat emne, hvor dette medlem har særlige forudsætninger til al ytre sig på vegne Designrådet.

6.4 Udover som fastsat ved punkt 6.3 kan intet medlem af Designrådet udtale sig på vegne Designrådet. Ethvert medlem er dog berettiget til, når vedkommende deltager i den offentlige debat at oplyse, at vedkommende er medlem af Designrådet.

7. Sekretariat

7.1 Formandens sekretær eller anden Dansk designinstitution kan fungere som sekretariat for Designrådet.

7.2 Det nærmere indhold af den under punkt 7.1 nævnte sekretariatsbistand fastlægges nærmere ved drøftelser mellem bestyrelsen og bistående part.

8. Regnskab og revision

8.1 Designrådets regnskabsår er kalenderåret.

8.2 Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med lovgivningens til enhver tid værende krav.

Årsberetning og årsregnskab skal foreligge inden udgangen af marts måned.

8.3 Årsregnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller Dansk Design Centers revisor.

8.4 Eventuelt driftsoverskud må kun anvendes til fremme af Designrådets formål.

9. Nedlæggelse og sammenlægning

9.1 I tilfælde af Designrådets nedlæggelse tilbageføres øremærkede midler til de organer, der har givet midlerne til Designrådet. Efter bestyrelsens beslutning overdrages yderligere midler enten til et andet organ, der har et formål svarende til Designrådets formål, jf. punkt 2. eller anvendes i overensstemmelse med punkt 2, forinden nedlæggelsen gennemføres endeligt.

9.2 Såfremt Designrådet ophører ved sammenlægning med et organ med beslægtede formål, overgår dets formue til dette organ.


Vedtaget på Designrådets møde d. 25. april 2016